Billet Grilles  
     
4mm Horizontal Billet Insert 4mm Vertical Billet Insert
8mm Horizontal Billet Insert 8mm Vertical Billet Insert
 
Year/ Make/ Model
4mm Hor. Overlay
4mm Hor. Cut-out
4mm Ver. Overlay
4mm Ver. Cut-out
8mm Hor. Overlay
8mm Ver. Overlay

 

02-04 Nissan Altima (Replacement)

 

7518NP
-
-
-
-
-

 

02-04 Nissan Altima (Bumper Insert)

 

-
7519NP
-
-
-
-

 

05-06 Nissan Altima

 

7520NP
-
-
-
-
-

 

04-07 Nissan Armada

 

7523NP
7678NP
7623NP
-
EGM806
EGM808

 

04-07 Nissan Armada

(Bumper Insert)

 

7619NP
-
7641NP
-
-
-

 

04-07 Nissan Armada

(Fog Light Insert)

 

7620NP
-
-
-
-
-

 

05-08 Nissan Frontier

 

7622NP
-
7626NP
-
EGM800
EGM802

 

05-08 Nissan Frontier

(Bumper Insert)

 

7736NP
-
-
-
-
-

 

04-06 Nissan Maxima

 

7527NP
-
-
-
-
-

 

04-07 Nissan Titan

 

7523NP
7678NP
7623NP
-
EGM806
EGM808

 

04-07 Nissan Titan

(Bumper Insert)

 

7619NP
-
7641NP
-
-
-

 

04-07 Nissan Titan

(Fog Light Insert)

 

7620NP
-
-
-
-
-

 

05+ Nissan X-terra

 

7685NP
-
-
-
-
-